Privacy Policy

គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ គឺ និយាយអំពី ទំនួលខុសត្រូវរបស់ MyPhsar (តាមរយៈ គេហទំព័រ, ឧបករណ៍, កម្មវិធី, សេវាកម្ម) នៅក្នុងការ ប្រមូល, ប្រើប្រាស់ និង រក្សាទុកនូវព័តមានផ្ទាល់ខ្លួន។ ពត័មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកយើង ហើយយើង ប្រមូលតែទិន្នន័យណា ដែលពួកយើងត្រូវការចាំបាច់ សម្រាប់ធ្វើឲ្យកម្មវិធី MyPhsar ដំណើរការដោយរលូនតែប៉ុណ្ណោះ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ គឺ ធ្វើឡើងស្របទៅនឹង ស្តង់ដារ ដ៏ល្អបំផុតរបស់ អឺរ៉ុប។ គោលការណ៍ឯកជននេះត្រូវបានចាត់ចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៦។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ MyPhsar មានន័យថា អ្នកបានយល់ព្រមជាមួយគោលការណ៍ឯកជនភាពមួយនេះ។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលទំព័រមួយនេះ ម្តងម្កាល ដើម្បីធានាថា អ្នកបាន ទទួលបាន នូវ ពត៍មានទាក់ទង និង ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ ដែលអាចកើតមានឡើង។

ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

MYPHSAR អាចប្រមូល និង ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដូចខាងក្រោម៖

-        ព័ត៌មានអំពីការចូលមើលគេហទំព័រនីមួយៗ (រាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មាន មិនផ្ទាល់ខ្លួនផង ដែរ៖ ឧទាហរណ៍ដូចជា ៖  IP address, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ, ប្រភេទកម្មវិធីរុករក និង អ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណេត, ព្រមទាំង ស្ថិតិនៃការចូលមើល)

-        ព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យ ដែលអ្នកបានបញ្ចូលលើគេហទំព័រនេះ ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ដោយកា រចុះឈ្មោះ និង មិនចុះឈ្មោះ (រួមទាំងខ្លឹមសារ នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដូចជា ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិត - ទូរស័ព្ទ ឬ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល និង ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីស្វែងរក)

-        ព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ជូន ក្នុងគោលបំណង ចុះឈ្មោះជាមួយ គេហទំព័រ (រាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ)

-        ព័ត៌មានអំពី ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនានា ដែលអ្នកបានផ្សព្វផ្សាយ នៅលើគេហទំព័រនេះ (រាប់បញ្ចូលទាំង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង លម្អិត) ព្រមទាំងរាល់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែល អ្នកបានផ្ញើទៅកាន់ MYPHSAR ។

 

ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

MYPHSAR អាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បី៖ ផ្តល់សេវាកម្មនៅលើគេហទំព័រនេះ, លើកកម្ពស់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព និង ពង្រឹងច្បាប់របស់យើងនៅក្នុងការកែសម្រួល គេហទំព័រ, សេវាកម្ម, មាតិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់, វាស់វែងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ និង ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នូវការពេញចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាប់ ចំពោះ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

សិទ្ធិ និងជម្រើសរបស់អ្នក 


អ្នកមានសិទ្ធិ និងជម្រើស ដែលអាចរាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិចូលប្រើ លុប ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬកែតម្រូវទិន្នន័យរបស់អ្នក និងដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នក អ្នកអាចកែសម្រួល ឬលុបគណនីរបស់អ្នកដោយចូលទៅកាន់ការកំណត់គណនី។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសលុបគណនីរបស់អ្នក មុខងារមួយចំនួននៃវេទិកាអាចនឹងលែងមានសម្រាប់អ្នកទៀតហើយ

ការលាតត្រដាងព័ត៍មាន

MYPHSAR និងមិនធ្វើការលក់ ឬ ចែកចាយ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ក្នុងគោលបំណង ធ្វើទីផ្សារដោយ គ្មានការយល់ព្រម ពីអ្នកប្រើប្រាស់នោះឡើយ។  MYPHSAR អាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនបាន នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ ដើម្បីអនុវត្ត វិធានការរបស់យើង ចំពោះប្រតិកម្មបណ្តឹងណាមួយ ដែលអាចពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង ការរំលោភសិទ្ធិរបស់ ភាគីទីបី តាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬ មាតិកាដែលបានផ្សព្វផ្សាយ ផ្សេងទៀត ដើម្បីការពារច្បាប់, ទ្រព្យសម្បត្តិ និង សុវត្ថិភាពរបស់ភាគីទីបី។ យើងក៏អាចចែករំលែក ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ផងដែរ ជាមួយ អ្នកផ្តល់បានសេវាកម្ម ដែលជួយយើងក្នុងប្រតិបត្តិការ។

 

ការធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់អ្នក

MYPHSAR នឹងការធ្វើប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស និង ការរៀបចំ ឱ្យបានល្អបំផុត ដើម្បីការពារ ការបាត់បង់, ការប្រើប្រាស់ខុស ឬ ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ MYPHSAR នឹងរក្សាទុករាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ជូន នៅលើម៉ាស៊ីនមេដែលមានសុវត្ថិភាព ហើយដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបាន។ ការផ្ទេរទិន្នន័យ ឆ្លងកាត់ព្រំដែន ដែល MYPHSAR ប្រមូលបានអាច ត្រូវបានរក្សាទុក ធ្វើដំណើរការ និង ធ្វើការផ្ទេររវាង ប្រទេសណាមួយ ក្នុងប្រទេសដែល MYPHSAR បានប្រតិបត្តិការ ដើម្បី អនុញ្ញាតឱ្យការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមួយនេះ ធ្វើការបានដោយ ស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអ្នកដាក់សម្រាប់ ការផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ អាចនឹងត្រូវបាន ផ្សព្វផ្សាយនៅលើអ៊ីនធឺណិត ហើយក៏អាច និង មាននៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរ។

 

Cookies

យើងប្រើ Cookies នៅលើគេហទំព័រនេះ។ Cookies គឺជាទិន្នន័យតូចមួយ ដែលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរុករក របស់អ្នកហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យ យើងស្គាល់អំពីអ្នករាល់ពេលដែលអ្នកបានចូល មកកាន់គេហទំព័រនេះ (ការធ្វើបដិរូបកម្ម។ ល។ ) ។ Cookies នេះពុំមានផ្ទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ ហើយយើងក៏មិនប្រើ Cookies ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះដែរ។ Cookies ក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយភាគីទីបីដែរ ដូចជា សារព័ត៌មាន ជាដើម។ អ្នកក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរ នៅក្នុងការ មិនយល់ព្រម ជាមួយនឹង ការប្រមូលទិន្នន័យរបស់ Cookies នៅលើគេហទំព័រនេះ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មុខងារមួយចំនួន គឺត្រូវបានកំណត់ដោយ អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម។

 

គេហទំព័រផ្សេងទៀត

គេហទំព័រនេះមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត។ MYPHSAR មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយឯកជនភាព ឬ ការអនុវត្តរបស់ ភាគីទីបី ណាមួយឡើយ។

 

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ MYPHSAR

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ឬ កែរសម្រួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅលើ MYPHSAR ៖

សូមធ្វើការអ៊ីមែល មកកាន់ contact@myphsar.com

 

 

Privacy Policy

 

This Privacy Policy describes how MYPHSAR (website, tools, apps, and services) is responsible for the collection, using, and retaining of personal information. Your privacy is important to us, thus we collect only the data we really need to let the MYPHSAR run properly. This Privacy policy is in line with the best European standards. This privacy policy enter into force on 1st February 2016. By using the MYPHSAR you agree with this PRIVACY POLICY. You should check this page occasionally to ensure you are familiar with any changes.

Personal information collection

MYPHSAR may collect and use the following kinds of personal information:

Using personal information

MYPHSAR may use your personal information to:

Personal data Disclosures

MYPHSAR does not sell or share the personal data of its Users with other companies for the purpose of marketing without the user's consent. MYPHSAR may disclose personal data in response to legal requirements, execute our rules, and react to claims related to a violation of the rights of third parties by posting ads or other posted content to protect the law, possessions, and the safety of third parties. We may also share a User's personal data with service providers who help us operate.

Your rights and choices

You have rights and choices, which may include the right to access, delete, update, or rectify your data, and to be informed of the processing of your data. You can edit or delete your account by going to account settings. If you choose to delete your account, some of the functionality of the Platform may no longer be available to you

Securing your data

MYPHSAR will take the best rational technical and organizational precautions to prevent the loss, misuse, or alteration of your personal information. MYPHSAR will store all the personal information you provide on secured servers, that however might belong to trusted providers.

Cross-border data transfers

Information that MYPHSAR collects may be stored and processed in and transferred between any of the countries in which MYPHSAR operates to enable the use of the information in accordance with this privacy policy. Personal information that you submit for publication on the website will be published on the internet and may be available around the world.

Cookies

We use cookies on this site. A "cookie" is a small data text file that is placed in your browser and allows us to recognize you each time you visit this site (personalization, etc). Cookies themselves do not contain any personal information, and we do not use cookies to collect personal information. Cookies may also be used by 3rd party content providers such as newsfeeds. You're allowed to not agree with the collection of cookies on this site, however, this might limit the functionality of provided service.

Other websites

This website contains links to other websites. MYPHSAR is not responsible for the privacy policies or practices of any third party.

Contact MYPHSAR

If you have any questions about this privacy policy or MYPHSAR's treatment of your personal information, please write by email to contact@myphsar.com

Top